Day: May 3, 2020

เครื่องมือตรวจวัดสิ่งแวดล้อม

เครื่องมือตรวจวัดสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งจำเป็นต่อสภาพแวดล้อมเครื่องมือตรวจวัดสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งจำเป็นต่อสภาพแวดล้อม

เครื่องมือตรวจวัดสิ่งแวดล้อม เป็นเครื่องวัดทดสอบที่ถูกออกแบบมาเพื่อวัดและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในพื้นที่ต่างๆ ที่มีผลต่อการทำงาน เครื่องมือตรวจวัดสิ่งแวดล้อมเพื่อวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น โดยการสำรวจสภาพแวดล้อมในการทำงานเบื้องต้น ค้นหาสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กำหนดให้มีการตรวจวัดวิเคราะห์และประเมินผลเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายหรือมาตรฐานตามข้อแนะนำของสถาบันหรือองค์กรที่เป็นที่ยอมรับ จัดทำรายงานให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะเพื่อการควบคุมป้องกันต่อไป สภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้แก่ ความร้อน (Heat Stress) ตรวจวัดด้วยเครื่องมือตรวจวัดสิ่งแวดล้อมที่มีคุณลักษณะตามมาตรฐาน ISO 7243 หรือเทียบเท่า  ตรวจวัดระดับความร้อน WBGT เฉลี่ยปริมาณที่ผู้ปฏิบัติงานทำงานแห่งเดียวหรือหลายบริเวณที่มีสภาพแวดล้อมต่างกัน ประเมินภาระงานในช่วง 2 ชั่วโมงที่ร้อนที่สุด เป็นงานเบา, งานปานกลาง หรืองานหนัก ประเมินผลการตรวจวัดโดยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความร้อน และลักษณะความหนัก-เบาของงานกับเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด  แสงสว่าง (Light)